Privacyverklaring

versie juni 2022

Dit is de privacyverklaring voor het landelijke leesbevorderingsproject De Weddenschap die Stichting Lezen organiseert. Deze verklaring beschrijft hoe Stichting Lezen omgaat met persoonsgegevens, die worden verkregen voor het organiseren en uitvoeren van het leesbevorderingsproject De Weddenschap.
Stichting Lezen is het landelijke kennis-en expertisecentrum voor leesbevordering en literatuureducatie en zet zich in voor het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur. De belangrijkste doelgroep zijn kinderen en jongeren van 0-20 jaar. Deze doelgroep wordt voornamelijk bereikt via intermediairs. Stichting Lezen stimuleert ouders/verzorgers, bibliothecarissen, leerkrachten en docenten ervoor te zorgen dat alle kinderen en jongeren een omgeving hebben die ze de kans biedt om het plezier in lezen te ontdekken en boeken te kiezen die aansluiten bij hun belangstelling. Zo kunnen ze uitgroeien tot blijvende lezers. Om dat te bereiken stemt Stichting Lezen bestaande activiteiten op het gebied van leesbevordering en literatuureducatie op elkaar af en stimuleert zij methodieken en instrumenten die vernieuwend zijn.

De Weddenschap richt zich met name op het faciliteren van een stimulerende leesomgeving die aansluit bij leerlingen uit het vmbo en praktijkonderwijs en studenten uit het mbo. Docenten, ouders en bibliothecarissen zijn hierbij onmisbaar.

Privacybeleid
Stichting Lezen is zich bewust van haar verantwoordelijkheid bij het verwerken van persoonsgegevens. Stichting Lezen wil dat iedereen van wie persoonsgegevens door of in opdracht van haar worden verwerkt erop kan vertrouwen dat dit op een zorgvuldige en rechtmatige manier gebeurt. Stichting Lezen verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende privacyregels.

Verwerking van persoonsgegevens
Stichting Lezen verwerkt en beveiligt uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij verwerken persoonsgegevens van u wanneer u de gegevens zelf aan ons heeft verstrekt om deelname aan De Weddenschap te faciliteren. We verwerken nooit meer gegevens dan noodzakelijk voor onze missie en doelstelling.
De door u verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om:
Uw deelname aan De Weddenschap te faciliteren
Communicatie tussen docenten, mediathecarissen, bibliothecarissen en leesconsulenten en de organisatie van De Weddenschap mogelijk te maken
Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geeft u hier nadrukkelijk toestemming voor.

De persoonsgegevens die De Weddenschap verwerkt zijn:
Voor docenten en mediathecarissen:
  • mailadres
  • postcode en huisnummer
  • brincode
  • klas
- naam
- recensies
- bibliotheek
- gelezen boeken
- recensies
- keuze leescoach
- beeldmateriaal na toestemming


Voor bibliothecarissen en leesconsulenten:
  • mailadres
  • postcode en huisnummer
  • Isilcode
  • klas
- naam
- school uit het verzorgingsgebied van de bibliotheek
- gelezen boeken
- recensies
- keuze leescoach
- beeldmateriaal na toestemming


Voor leerlingen:
  • mailadres
- naam kan optioneel toegevoegd worden in verbanden met het deelnamecertificaat dat na afloop geprint kan worden.
- klas
- gelezen boeken
- recensies
- keuze leescoach
- beeldmateriaal na toestemming


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Lezen verwerkt uw persoonsgegevens voor onder andere de volgende doelen:
- Inschrijving voor De Weddenschap
- U te kunnen e-mailen wanneer dat nodig is voor onze dienstverlening;
- Verzenden van mailings met informatie die voor u relevant is ;
- Om goederen of diensten bij u af te leveren zoals de prijzen van De Weddenschap
- Faciliteren van de samenwerking tussen scholen en bibliotheken.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Lezen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en bewaard.
De leerlinggegevens worden uiterlijk 4 maanden na afloop van de campagne verwijderd met uitzondering van de recensies. De recensies blijven geanonimiseerd beschikbaar voor Stichting Lezen. De gegevens van de docent/mediathecaris en bibliothecaris/leesconsulent blijven bewaard zolang het account aanwezig is.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Lezen zal uw persoonsgegevens uitsluitend met derden delen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u. Externe partijen die gegevens verwerken doen dit in opdracht van Stichting Lezen. Stichting Lezen levert geen persoonsgegevens aan derden ter verwerking voor doeleinden van derden. Stichting Lezen maakt voor de dienstverlening aan haar klanten geen gebruik van persoonsgegevens die door andere partijen zijn aangeleverd.

Statistieken
Statistieken over het aantal gelezen boeken worden bijgehouden in verband met de uitreiking van de prijzen. Statistieken over de gelezen boeken worden aan het einde van de jaargang van De Weddenschap anoniem geaggregeerd gepubliceerd op de leesmonitor en bewaard ten behoeve van onderzoek naar leesbevordering en verbeteringen met als doel het faciliteren van een stimulerende leesomgeving die aansluit bij leerlingen uit het vmbo en praktijkonderwijs en studenten uit het mbo.
Indien gewenst kunnen scholen en bibliotheken kiezen voor het delen van gegevens over gelezen boeken. Op die manier kunnen bibliotheken scholen ondersteunen bij boek-adviezen en het aanleveren van collectie.
Scholen kunnen zelf bijhouden in het digitale klaslokaal welke boeken hun leerlingen lezen, hoeveel ze lezen en hoeveel bladzijden dit in totaal zijn. Als zij dit willen kunnen zij dit openbaar delen om zo ook andere deelnemers uit de lees-community te stimuleren.

De Weddenschap maakt geen gebruik van cookies of Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw aan ons gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Lezen en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Een account kan op elk gewenst moment aangepast of verwijderd worden door de deelnemer.
Voor het uitschrijven voor de nieuwsbrief kunt u de link onderaan de nieuwsbrief zelf gebruiken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Lezen neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het algemeen secretariaat of via privacy@lezen.nl

Contactgegevens:
Stichting Lezen
Nieuwe Prinsengracht
891018 VR Amsterdam
privacy@lezen.nl
https://www.lezen.nl
Voetnoot
Het volgende betekent:
  • verplicht veld
- optioneel